Festival United Islands of Prague je spojovaný zejména s Davidem Gayde?kou a Martinem Vo?kou, kte?í za ním jako jeho po?adatelé stojí už od jeho zrodu p?ed 15 lety (p?esn?ji, Martin se p?ipojil mezi prvním a druhým ro?níkem).

O co se ale v posledních letech více zam??ují na organizaci sesterského festivalu Metronome, o to více sv??ují organizaci “Ostrov?” do rukou svých koleg? z týmu, šéfa festivalu Radima Svaton? a hudební dramaturgyn? Kate?iny Kon?elíkové.

P?e?t?te si, co David, Radim i Kate?ina odpovídali na dotazy noviná??.

Hudebních open-air festival? jsou u nás stovky. V ?em se United Islands Of Prague odlišuje?

David: Festival ú?astník?m p?ináší dv? roviny zážitk?. Zvolený program seznamuje publikum s novou hudbou, novými kapelami od nás i ze sv?ta, s novátorskými hudebními po?iny zavedených jmen ze scény ?i s r?znými hudebními subkulturami.

Je to takový sraz kapel s diváky, kte?í v?tšinu z nich ješt? nem?li p?edtím p?íležitost slyšet naživo. Zárove? rádi spolu s návšt?vníky festivalu objevujeme nová místa, u kterých si p?edtím málokdo um?l p?edstavit, že je možné je na jeden víkend otev?ít pro hudební festival.

Festival se od lo?ského ro?níku p?est?hoval do Karlína, kde bude i letos. Pro? práv? tady?

David: Živ?jší ?ást centra m?sta se rozší?ila o spoustu míst, t?eba zrovna o Karlín, ale také o Dejvice, Holešovice, Letnou, Vinohrady, Smíchov. To nejužší centrum v okolí St?eleckého ostrova, Kampy, náplavky, Staromáku, Václaváku dnes žije tak, že to tam n?kdy vypadá jako na United Islands každý víkend.

Kluby v Praze stále p?ibývají a mnohým se da?í prezentovat skv?lou dramaturgii. Zahrani?ních kapel navšt?vuje metropoli velký po?et. Každý den je n?co zajímavého na programu. Z tohoto hlediska by t?eba bylo i moudré ?íci si, United Islands není t?eba dál po?ádat, vždy? vzniknou nové akce.

Zárove? si ten festival získal svou tradici a není tu žádný podobný, tak jsme se rozhodli, že s United Islands vyplujeme na cestu. Vloni i letos zakotvíme v Karlín? a pak se uvidí. Každopádn? v??íme tomu, že diváci ocení nejen hudební objevy, ale i objevy r?zných zákoutí, která letos spole?n? objevíme práv? ve zmín?ném Karlín?.

Jaké organiza?ní novinky to návšt?vník?m p?inese?

Radim: Letos je páte?í festivalu K?ižíkova ulice, která bude v sobotu uzav?ena a vznikne na ní p?ší zóna, z níž vybíhají jednotlivé scény. V maximální možné mí?e se soust?edíme na pohodlí našich návšt?vník?, takže vždy scény umis?ujeme v blízkosti park?, aby m?li diváci na výb?r, zda budou tan?it p?ed pódiem, nebo sed?t na tráv? pod stromy, v klidu poslouchat a objevovat novou hudbu.

Z jakého d?vodu došlo ke zm?n? v p?ípravném týmu a co od toho o?ekáváte?

David: United Islands mají p?ed sebou nové výzvy a ty pot?ebují nový tým. To nic nem?ní na tom, že se ten p?vodní festival po?ádal k naší spokojenosti a doufám, že vše probíhalo i ke spokojenosti všech návšt?vník?.

Cílem ale je festival posunout n?kam dál a to se snáze bude tvo?it novému týmu. Radim Svato?, nový ?editel festivalu, se svými producentskými i produk?ními zkušenostmi, i s pr?b?žnými spolupracemi, které jsme i ze za?átku na United Islands realizovali, je pro vedení projektu ideální volbou.

Jsme si jisti, že pod jeho taktovkou se festival bude dál rozvíjet a pravd?podobn? i r?st. Kate?ina Kon?elíková, nová šéfka programu, pracovala v týmu Barbory Šubrtové, která nyní šéfuje program Metronome festivalu. Má letité zkušenosti z Islands, na rozdíl od nás nestárne, a tak na ni spoléháme, že p?edstaví mnoho skv?lých hudebních objev?, o kterých v tento moment málokdo tušíme, že zase po letech mile p?ekvapí publikum akce.

(Dotaz p?ímo na Radima) S festivalem jste pracoval v jeho po?átcích, nyní se vracíte do týmu po dlouholeté pauze? Pro? jste p?ijal výzvu být šéfem United Islands?

Radim: S Davidem Gayde?kou jsme spole?n? po?ádali koncerty již od roku 2001, proto jsem mu pomáhal i s prvním a druhým ro?níkem United Islands. Následn? jsme se každý v?novali svým vlastním projekt?m, i když jsme z?stávali dále v kontaktu.

Nejúsp?šn?jší ro?níky United Islands spolupo?ádal David Gayde?ka s Jakubem Mejd?ickým a Martinem Vo?kou, takže byli produk?n? i promotérsky perfektn? zvládnuté. A s Martinem Vo?kou jsme spole?n? pracovali na nejv?tších koncertech v Praze již od roku 1995. Takže když m? kluci spole?n? oslovili, zda bych se necht?l vrátit do teamu United Islands a vést festival dál, nebylo co ?ešit.

Navíc jsem se velmi t?šil na spolupráci s novou programovou šéfkou, Katkou Kon?elíkovou, jejíž dramaturgický styl a vkus je mi velmi blízký.

(Dotazy p?ímo na Kate?inu) Jaké jsou vaše promotérské zkušenosti z doby, než jste za?ala d?lat pro United Islands? Na co z toho jste nejvíc pyšná?

Kate?ina: P?ed United Islands a vlastn? i v dob?, kdy jsem pro festival za?ala pracovat jsem ješt? studovala VŠ. P?i studiu jsem po?ádala studentský festival MEZI BLOKY a podílela se na organizaci Strahovského OpenAiru. Nejvíc pyšná jsem asi na t?i úsp?šné ro?níky festivalu MEZI BLOKY kompletn? pod mým vedením.

Dramaturgii jste p?ebrala po Bá?e Šubrtové, v ?em bude vaše dramaturgie jiná a v ?em stejná?

Kate?ina: Za poslední t?i ro?níky, na kterých jsem s Bárou pracovala jsem se toho od ní strašn? moc nau?ila a jsem za každou p?edanou zkušenost a znalost vd??ná. I z toho d?vodu, že nejvíc m? nau?ila práv? Bára, nebude naše dramaturgie zas tak rozdílná.

Osobn? jsem víc na kytary a tvrdší hudbu, i to se v programu letošního ro?níku ur?it? promítne. U United Islands je ale d?ležitá pestrost a spojení více hudebních žánr? a tak tomu z?stane i u mojí dramaturgie.

Když se ohlédnete za patnáctiletou tradicí festivalu, jaké t?i v?ci vám v hlav? utkv?ly nejvíce?

David: St?elák, Ladronka, Kinského zahrada, Karlín. Vstup do EU, povodn?, crowdfunding. Ro?ník s Courtney Pine, ro?ník s Medeski, Martin & Wood, ro?ník s N.O.H.A., ro?ník s Ella Eyre. Jsou to r?zné trojice nebo ?tve?ice v?cí, které mi nejvíce utkv?ly.

Na kterého z hudebník? se vy osobn? nejvíc t?šíte a pro??

Kate?ina: Já se samoz?ejm? t?ším na všechny od nejmenší kapely až po headlinery, ale kdybych m?la n?co vypíchnout, tak za domácí scénu jsou to John Wolfhooker a ze zahrani?í rakouská parta At Pavillon, kterou jsem loni vid?la na Waves Vienna. Energie sršící z jejich vystoupení je neskute?ná.

Radim: Já osobn? jsem velmi rád, že nám jako Objevitel nových hudebních objev? pomáhá David Koller, který zárove? vystoupí na Karlínském nám?stí, obzvláš? proto, že sám z Karlína pochází.

Z nových zahrani?ních objev?, které p?ivážíme do ?R poprvé, se nejvíce t?ším na n?meckou indie rockovou partu Leoniden. Z ?eských nových objev?, které hledáme v naší sout?ži Objevy United Islands, m? zatím velmi zaujaly kapely Drtikol a Baset, tak doufám, že se na festival dostanou.

Kdo je pro vás nejv?tším objevem festivalu za celou jeho historii?

David: Kdybych m?l mluvit o konkrétních kapelách, tak by mi p?išlo fér vyjmenovat t?eba aspo? nejv?tší jedenáctku mých subjektivních objev?: Birth of Joy, L.A.Salami, Lanugo, Midi Lidi, Mydy Rabycad, N.O.H.A., O’Children, Orka, Peppe Voltarelli, Socalled a Zrní.

Zrní
Zrní na United Islands of Prague 2018

Jak vidíte budoucnost United Islands?

Radim: Ostrovy, jak jsou uvedené v názvu festivalu, nevnímám jako ostrovy geografické, ale jako ostrovy hudební. Ostrovy jednotlivých hudebních žánr?, r?znorodých scén a kultur. A ty my chceme spojovat, propojovat a p?edstavovat r?znorodému a vnímavému publiku.

Zárove? bych cht?l s United Islands objevovat a oživovat nová místa v Praze. Nevylu?uji, že se n?kdy zase vrátíme do centra, ale to už objevené i oživené je a velkých akcí se tam d?je spousta. Proto bych rad?ji budoucnost United Islands of Prague vid?l v Karlín?, na Smíchov? ?i na Letné.

Reagovat