P?átelé a milovníci hudby, už v pátek se uvidíme na nejv?tším multižánrovém festivalu United Islands of Prague! Není t?eba zd?raz?ovat, že United Islands jsou p?edevším o objevování nové hudby. Proto sem nejen vozíme nad?jné kapely z celého sv?ta, ale snažíme se p?ed publikum festivalu dostat také místní nad?jné kapely.

Rádi bychom vás ale také pozvali na doprovodný nehudební program, který bude p?edevším v sobotu opravdu bohatý, jak se na jubilejní 15. ro?ník sluší.

V??íme, že ze spousty atraktivních aktivit nejr?zn?jšího druhu, které „Ostrovy“ nabízejí, si vybere každý bez rozdílu v?ku ?i pohlaví. P?ipomínáme, že vstup na celý festival je už tradi?n? zdarma.

Centrem hlavního d?ní bude K?ižíkova ulice, která se v sobotu prom?ní v p?ší zónu nabízející celou ?adu r?zn? zam??ených aktivit. Na své si p?ijdou milovníci sportu, kreslení, cirkusu, film? i vzd?lávacích ?i kreativních workshop?.

Letní kino

V pátek i v sobotu m?žete p?ijít na film do letního kina Regina. V pátek promítáme film Papierové hlavy (1995) a v sobotu se m?žete p?ijít podívat na n?mecký snímek B-Movie: Zvuk a rozkoše západního Berlína 1979-1989 (2015), který mapuje unikátní hudební scénu v západním Berlín?.

Trailer B-Movie: Zvuk a rozkoše západního Berlína 1979-1989:

„Živá ulice“ od Stop Zevling

Nejv?tší zónu doprovodného programu vybuduje produk?ní tým mladých lidí ze spole?nosti Stop Zevling. „P?i sestavování programu jsme se snažili zejména o rozmanitost. Chceme, aby si u nás každý našel to svoje a vyzkoušel si v?ci, ke kterým se b?žn? nedostane. K vid?ní tady budou skej?áci, bike?i, parkurité, kejklí?i nebo t?eba i tv?rci graffiti, kte?í spole?n? rozpohybují celou ulici,“ p?ibližuje Vojt?ch Havlovec ze Stop Zevling program s tématem „živá ulice“.

Návšt?vníci budou moci vše otestovat i na vlastní k?ži. K dispozici bude nap?íklad improvizovaný bikový a skejtový park, kde bude i možnost zap?j?ení vybavení.

Nemén? zajímavé bude h?išt? na netradi?ní francouzský sport le parkour s ambasadory z profi týmu In Motion nebo testování Ropeskipping, což je moderní verze skákání p?es švihadlo.

Z nesportovních aktivit bude možné absolvovat t?eba lekci kreslení pod vedením profík? ze studia Draw ETC. Sou?ástí budou také graffiti exhibice p?edních ?eských um?lc? nebo pochody kejklí?? z cirkusu Takuara.

Výstava fotografií, diskuze, workshopy i kino

Festival United Islands of Prague nabídne i program se vzd?lávací tematikou. K vid?ní bude nap?íklad stánek mexické ambasády s výstavou fotek a prezentací zem?. Zajímavý program si p?ipravilo také Portugalské centrum v Praze. D?ti se spole?n? s jejich rodi?i budou moci zú?astnit hravé lekce portugalštiny v parku a u stánku bude mimo prezentace zem? probíhat také ochutnávka portugalských specialit.

Nedaleko Karlínského nám?stí vznikne za podpory spole?nosti Karlín Group scéna Radio United Karlín. P?jde o speciální festivalové rádio, které bude vysílat živ? p?ímo z místa, informovat o aktuálním d?ní a poušt?t hudbu vystupujících interpret?. Sou?ástí této scény budou také rozhovory, diskuze, p?ednášky a tan?írna.

Kreativci pak jist? ocení také Levi’s stánek, kde budou probíhat tv?r?í workshopy malování na oble?ení, vyšívání, sítotisku atd. Nejen d?ti si oblíbí Skanska Zelenou laborato? se spoustou zajímavých pokus?, které zejména školák?m nabízí odpov?di na otázky týkající se zeleného bydlení a šetrného stav?ní.

Dobré jídlo a pití samoz?ejmostí

Chyb?t samoz?ejm? nebude ani nespo?et stánk? a truck? s rozmanitým ob?erstvením. Návšt?vníci budou moci vyzkoušet t?eba mexické speciality, texmex kuchyni, pala?inky, burgery i veganské pokrmy. K dostání budou i koktejly, freshe a zmrzlina. Sou?ástí bude také pojízdná Costa Coffee kavárna. Samoz?ejmostí budou i stánky s alkoholickými a nealkoholickými nápoji. Piva?i se mohou t?šit na pivo zna?ky Krušovice.

D?ti – myslíme i na n?

Program máme i pro d?ti, které se mohou t?šit na klasické hry a hra?ky nebo sportovní aktivity, ale máme pro n? p?ipravenou dokonce i laborato? se zábavnými pokusy.

Tak nezapome?te, uvidíme se 22. a 23. ?ervna v Karlín?.

T?šíme se na vás!

Reagovat