Už tento odstartuje v pražském Karlín? jubilejní 15. ro?ník mezinárodního multižánrového festivalu United Islands of Prague. Festival probíhá od pátku 22. ?ervna do soboty 23. ?ervna a vstupné bude stejn? jako každý rok zdarma.

Poj?me si shrnout, na co všechno se m?žete t?šit.

Navštívit m?žete více než 15 hudebních scén, kde vystoupí celkem 108 interpret?. P?jde jak o ost?ílené stálice ?eské i zahrani?ní hudební scény, tak i o ?esko-slovenské objevy a vycházející zahrani?ní hv?zdy.

Hlavní program se bude stejn? jako v lo?ském roce odehrávat v Karlín?. K?ižíkova ulice a p?ilehlé okolí se tak b?hem festivalového d?ní stane hlavní kulturní tepnou Prahy. Sou?ástí bude op?t i bohatý doprovodný program.

Hlavní scénu ovládnou ost?ílené hv?zdy i nové objevy

Nejv?tší ?eské i zahrani?ní hv?zdy budou k vid?ní na Karlínském nám?stí, kde bude umíst?na Karlín stage. V roli hlavní hv?zdy zde svoji pov?stnou show p?edvede trojice rocker? Arcane Roots z Velké Británie.

Arcane Roots – foto © Sophia Groves

Nemén? zajímavá budou i vystoupení dalších zahrani?ních interpret?: rakouské indie rockové formace At Pavillon, mladé pop rockové kapely Vama z Rumunska, n?mecké indie rockové p?tice Leoniden a belgické trippopové party Faces on TV.

Milovníci ?eské hudby se mohou t?šit na koncert stále populárn?jší ?tve?ice mladík? Ghost of You, chyb?t nebudou ani osv?d?ené hv?zdy jako David Koller nebo Buty. Na velkém pódiu si jako vít?z sout?že Objevy United Islands zahraje i kapela baset+ v ?ele s frontmanem Janem Basetem St?ítežským, kterou v pátek 22. ?ervna p?ed zraky tisíc? divák? slavnostn? uvede David Koller v roli jejich „p?edskokana“.

Nabitý program slibují i další scény

Po?adatelé „Ostrov?“ stejn? jako v p?edchozích letech nesází jen na hlavní pódium, ale nabízí nabitý
program i na ostatních scénách.

P?íznivci kytarové muziky by si rozhodn? nem?li nechat ujít ?T art stage p?ed Invalidovnou, kde vystoupí nap?íklad Vypsaná Fixa, ?esko-slovenští alternativní rocke?i John Wolfhooker nebo zkušená parta The Drain.

Radio 1 stage se ponese na vlnách indie rockové muziky. Nejv?tšími lákadly bude rakouská kapela Hearts Hearts, uhran?ivá slovenská indie elektronická ?tve?ice Says nebo ?eští zasmušilí melodici Piano.

Economia stage na Ly?kov? nám?stí nabídne p?edevším blues a world music. K vid?ní zde bude zpívající portugalský kytarista Janeiro nebo bluesmani Kiero Grande ze Slovenska.

V p?íjemném prost?edí Kaizlových sad? vyroste ?Ro Jazz stage, kde mimo jiných vystoupí t?eba belgická parta Nordmann nebo mexický pianista Alex Mercado. Skute?ná liga stage p?edstaví nespo?et talent? ze sout?že Skute?ná liga.

Nedaleko Karlínského nám?stí vznikne Radio United Karlín. P?jde o speciální festivalové rádio, které bude vysílat živ? p?ímo z místa, informovat o aktuálním d?ní a poušt?t hudbu vystupujících interpret?. Sou?ástí této scény budou také rozhovory, diskuze, p?ednášky a tan?írna.

Rovnocenným partnerem všech zmi?ovaných projekcí bude i tradi?ní otev?ená scéna Open Mike, která ukáže známá i mén? známá jména a dá p?íležitost i odvážlivc?m z publika.

Klubová noc jako oficiální páte?ní afterparty

Klubová noc prob?hne v pátek v noci jako afterparty po skon?ení hudební produkce na všech open air pódiích a nabídne návšt?vník?m spoustu zajímavých interpret?. Jedním z nich budou živelní rocke?i Blackout Problems z N?mecka, kte?í už mají v ?echách slušnou poslucha?skou základnu.

Nezapomenutelné bude jist? také vystoupení zt?ešt?ného tria Noisy Pots, které se vyzna?uje tím, že místo klasických nástroj? používá hrnce a další kuchy?ské nádoby. Nespoutanou show rozjede kontroverzní parti?ka Bert & Friends.

Program Klubové noci se uskute?ní v p?ti pražských klubech: Rock Café, Klub FAMU, Jazz Dock, Punto a Bar Coming Soon.

Reagovat